Výstava „Vídeňské svobodné listy – 70 let“ na zámku Valtice

V druhém patře hlavní budovy zámku Valtice je až do konce září instalována výstava k 70. výročí Vídeňských svobodných listů. Expozice je volně přístupná.

K výstavě „Vídeňské svobodné listy – 70 let“

Výstava k loňskému výročí Vídeňských svobodných listů přináší ohlédnutí za sedmdesátiletou historií listu, který vznikl v roce 1946 v návaznosti na více než stoletou historii vydávání česky psaných novin ve Vídni. Na 16 panelech sledujeme stručný přehled historie českých novin ve Vídni a především vývoj Vídeňských svobodných listů od jejich vzniku až po současnost.

Pozornost je věnována jak obsahu a jeho změnám – od informačního pramenu o repatriaci krajanů do staré vlasti, přes list s vyhraněným postojem k tehdejšímu režimu v Československu, přinášejícím informace také o menšinovém životě, až po současný list, věnující se převážně životu Čechů ve Vídni a v Rakousku, ale i vzájemným rakousko-českým vztahům a souvislostem atd.

Ve druhé linii výstava podává základní informace o zastřešující organizaci československých, dnes českých spolků ve Vídni Menšinové radě, která byla – vedle spolku České srdce – po dlouhá léta a je i v současnosti majitelem, nakladatelem a vydavatelem listu. Seznamuje nás ve sledovaném období s několika významnými osobnostmi české menšiny ve Vídni a šéfredaktory listu na pozadí významných historických událostí v Rakousku i v Československu.

V chronologické posloupnosti výstava zmiňuje vznik nových států po rozpadu Rakousko-Uherska, období první republiky – vše v pojetí české menšiny. Věnuje pozornost odboji vídeňských Čechoslováků za druhé světové války, založení Československého ústředního výboru ve Vídni, ideovému rozkolu v menšině po únorovém komunistickém převratu 1948, příchodu emigrantů z Československa po osudových letech 1948 a 1968 i signatářů Charty 77, a konečně pádu komunistického režimu roku 1989, který ve svém důsledku vedl a vede k postupnému překonání rozkolu v menšině. Dějinnou zkratku uzavírá pohled na současnost a optimistický výhled do budoucnosti menšiny, charakterizovaný zejména úsilím o udržení mateřského jazyka, zejména prostřednictvím tradice česko-vídeňského školství, tiskovin a spolkové činnosti.

Bližší informace na stránkách pořadatele.

 

Zur Ausstellung „Wiener Freie  Blätter – 70 Jahre“

Die Ausstellung zum Jubiläum der Wiener Freie Blätter (Vídeňské svobodné listy) bietet einen umfassenden Rückblick auf die siebzigjährige Geschichte des Blattes, welches im Jahr 1946 in Anknüpfung an mehr als hundertjährige Geschichte tschechischer Zeitungen in Wien erstellt wurde.

Auf 16 Paneelen ist die lange Geschichte der tschechischen Zeitungen in Wien zu sehen und vor allem die Entwicklung von Vídeňské svobodné listy von ihren Anfängen bis zur Gegenwart.

Aufmerksamkeit geschenkt wird sowohl dem Inhalt als auch dessen Veränderungen – von der Information über die Repatriierung von Landsleuten in die alte Heimat über ein Blatt mit einer stark ablehnenden Haltung zum damaligen Regime in der Tschechoslowakei, das aber auch Informationen über die Minderheit brachte bis zum aktuellen Stand, wo sich in erster Linie das Leben der Tschechen in Wien und in Österreich widerspiegelt, aber auch aktuelle Nachrichten über Beziehungen und Zusammenhänge zwischen Österreich und Tschechien.

In zweiter Linie präsentiert die Ausstellung grundlegende Informationen über die Dachorganisation der tschechischen Vereine – den Minderheitenrat, der – neben dem Verein Tschechisches Herz – seit vielen Jahren Eigentümer, Verleger und Herausgeber des Blattes war und es derzeit auch ist. Sie stellt dem Besucher einige wichtige Persönlichkeiten der tschechischen Minderheit in Wien vor, macht sie mit den Eigentümern, Herausgebern und Verlegern vertraut