MLŠSH 2019: Valtická barokní noc na zámku Valtice

Valtická barokní noc

11. 7. 2019, 19:00, zámek Valtice Valtice Castle

19:00  Jízdárna Riding Hall

Musica Florea

Jan Křtitel Vaňhal a jeho přátelé

Zahajovací koncert Opening concert 

Jan Křtitel Vaňhal je jedním z nejvýznamnějších skladatelů konce 18. a počátkem 19.století. Ve vídeňském klasicismu stojí právem po boku Mozarta a Haydna. Jak píše M. Riley, v podžánru symfonií v mollové tónině, je náš mistr  lepší než všichni ostatní tehdejší  vídeňští skladatelé z hlediska kvality i kvantity, s výjimkou Mozarta a Haydna.

Symfonie f-moll (Bryan f1), vzácná svou tóninou koncem 18. stoleti, je dokonalým příkladem hudebního hnutí «Sturm und Drang» česky «Bouře a vzdor». Napsaná asi v letech 1773-74 patří k mistrovým pozdním symfonickým dílům. Velmi působivá, vyznačuje se pochmurnou atmosférou, obzvláště v první větě. Její první věta může být zařazena mezi Vaňhalovy nejkrásnější kompozice. Její zahájení nenajdeme nikde jinde u Vaňhala, nebo dokonce ani v Haydnově mollové instrumentální hudbě k tomuto datu. Srovnání je možné s úvody prvních vět Mozartova klavírního kvarteta g-moll KV 478 (1785) a klavírní sonáty c-moll  KV 457 (1784). Obě skladby ale byly napsány o deset let pozdeji nez f1.

Druhá věta Cantabile upoutá krásným violovým sólem a má charakter části sólového instrumentálního koncertu. Tento rys není u skladatele ojedinělým zjevem.

John Baptist Vanhal ranks among the most prominent composers of the late 18th and early 19th century. In Viennese classicism he rightfully occupies a position next to Mozart and Haydn. As Maurice Riley writes, in the sub-genre of symphonies written in a minor key the Czech master surpasses all other composers active in Vienna at the time, doing so both in quality and quantity. His Symphony in f minor (bryan f1), unique in its choice of key, is a perfect example of the Sturm und Drang musical movement of the end of the 18th century. Composed in 1773-1774, it ranks among Vanhal’s late symphonic works. It is very impressive in transmitting a gloomy atmosphere, striking especially in the first movement that ranks among Vanhal’s most beautiful compositions. The way it opens is unique not only in the context of the composer’s own work, but we do not even find a similar one in any of Haydn’s instrumental works written in a minor key up to that date. Parallels may be drawn between the introductory passages of the first movements of Mozart’s piano quartet in g minor KV 478 (1785) and his piano sonata in c minor KV 457 (1784). Both compositions were, however, written as late as ten years after Vanhal’s Symphony in f minor.

The second Cantabile attracts by a remarkable viola solo and in its character resembles a part of a solo instrumental concert, a feature occurring more frequently in Vanhal’s music.

František Václav Habermann, český « Händel », učitel Josefa Myslivečka a F. X. Duška, byl pozoruhodným hudebnikem a skladatelem s mezinárodní praxí (Paříž a Florencie) zaměřeným především  na duchovní hudbu. Sám Händel si ho velmi cenil. Habermannova tvorba se nachází na přechodu  baroka ke klasicismu.

Koncert představí jeho pravděpodobně jediný koncert pro 2 lesní rohy, který je hezkým přínosem do repertoáru.

František Václav Habermann, “the Czech Handel”, teacher of Josef Mysliveček and F. X. Dušek, was a remarkable musician as well as composer with international experience (Paris and Florence), who focused predominantly on sacred music. Handel himself greatly valued Habermann’s compositions, which fall into the period of the transition from baroque to classicism. The concert will introduce what is presumably his only concerto for two French horns - an enriching contribution to baroque repertoire.

Pavel Svačinka HEC, Tajemník mezinárodní asociace J. B. Wanhal, www.wanhal.org

Účinkují / performing    

  • housle violin: Magdalena Malá, Martina Kuncl Štillerová, Veronika Manová, Simona Tydlitátová, Jiřina Štrynclová, Petra Ščevková
  • viola viol: Lýdie Cillerová, Veronika Svačinová
  • violoncello cello: Marek Štryncl
  • kontrabas double bass: Ondřej Štajnochr
  • hoboj oboe: Inge Marg, Marta Neumannová
  • fagot bassoon: Kryštof Lada
  • lesní roh horn: Jiří Tarantík, Jana Švadlenková, Krzystof Bialasik
  • sólisté soloists: Jana Švadlenková, Jiří Tarantík - přirozené lesní rohy

Řídí / conductor: Marek Štryncl

 

20:15, 21:00, 21:45  Barokní divadlo Baroque Theater

Ad Hoc

"Rendez-vous avec les Muses" aneb Dostaveníčko s Múzami

Terpsichore, Euterpe a Erato sestoupí na jediný večer z Olympu, aby svou přítomností posvětily krásu tanečního, pěveckého a hudebního umění a dodaly lesku slavnosti pořádané na jejich počest.

Three Muses - Terpsichore, Euterpe and Erato - will descend from the Olympus for one single night to sanctify the beauty of the arts of dance, singing and music through their presence, adding glamour to the feast held in their honour.

Účinkují / performing: Blanka Ferjentsik Wernerová, Hana Slačálková, Miroslav Stehlík, Radek Šula

 

20:15, 21:00, 21:45  Zámecká kaple Castle chapel

Anonymous III

Magistri organici: Hudba středověké Paříže Magistri organici: Music of Medieval Paris

Ve 12. a 13. století byla Paříž místem, jemuž se v úrovni hudební, či obecně kulturní produkce nemohlo rovnat žádné jiné město. Sborová hudba, která se zde provozovala, zvláště pak na kůru katedrály Notre-Dame, položila základ repertoáru, jehož vliv a známost nemá ve středověké Evropě obdoby. Tamější hudebníci experimentovali s nesčetnými kompozičními možnostmi, zkoušeli nové příležitosti ke zpěvu v pravidelném rytmu /measured rhythm - ověřit/. Citovali přitom hojně starší materiál a inovativními způsobem ho přetvářeli za využití nejrůznějších stylů a technik. Program tohoto koncertu, který představí soubor Anonymous III, zaměřený na středověkou hudbu, představuje výběr z šíře a bohatství těchto středověkých hudebních postupů. Seznámíme se s celou plejádou žánrů od gregoriánského chorálu až po moteta a vyslechneme pestrou škálu děl z období celého 13. století, která nám dají představu o nejrůznějších podobách hudby tak, jak zněla z úst středověkých zpěváků.

Paris, in the twelfth and thirteenth centuries, was a city known for its unrivalled musical and cultural ambition. Indeed, the choral music made here, and in particular, associated with the Cathedral of Notre-Dame emerged as the most influential and well-known musical repertories in all of medieval Europe. Within this highly sophisticated music, we find musicians experimenting with a myriad of new compositional possibilities for creating a piece of music – testing out new opportunities to sing in measured rhythm, quoting and refashioning old material in imaginative ways, and drawing upon a range of styles and techniques as they went. This programme, given by medieval performance specialists Anonymous III, seeks to illustrate something of the breadth of this medieval musical practice. In this concert, we shall explore a number of different genres – from chant to motets – and a spectrum of pieces from across the thirteenth century, in order to demonstrate the myriad of ways in which medieval singers made music.

Účinkují / performing: Gopal Kambo, Michael Bell, Stephen Matthews

 

20:15, 21:00, 21:45  Nádvoří Courtyard

Ústav Úžasu

Přesvaté Mordováníčko Valtické

Nad hladinu kolektivního nevědomí vytrysknou, vyhřeznou, vyboulí se vlny starých činů. Mrazení v zádech a husí kůže. Tupost a krutost - divadlo světa. Člověk v ďábelské roli, člověk loutka, člověk nástroj, člověk věc. Pa-člověk a umrlec. Duch se nad hmotou vznáší. Nad hmotou sténající v kudrlinách. Nad hmotou, co výhní prochází, nad hmotou, co v tyglíku se taví. Nad hmotou, nad hmotou tou, co byla, je a bude tmou...

Účinkují / performing: Jakub Folvarčný, Karolína Půčková

 

20:15, 21:00, 21:45  Jízdárna Riding School

Hudebně taneční večer aneb nejen KRÁL TANČÍ

Music and dance evening: not only THE KING IS DANCING

Barokní tančírna pro každého Baroque dance evening for everyone

Přijměte vyzvání k tanci a zkuste si na vlastní kůži, jak se kdysi tančilo na zámku za doprovodu živé hudby! Jednoduchými a rozpustilými barokními tanci, které jsou vhodné úplně pro každého, Vás provede Kateřina Klementová a doprovodí ansámbl valtické letní školy. Tak tedy... smíme prosit?

Řídí / direction: Kateřina Klementová

Vstupenky na Barokní noc jsou v předprodeji zde, nebo na pokladně zámku, aktuální informace na stránkách pořadatele. 

Vstupné na Barokní noc činí 400 Kč plné, 250 Kč snížené.

Vstup na závěrečný barokní ohňostroj ve 22:30 je zdarma, na nádvoří možnost zakoupení občerstvení a vína.

22:30 Barokní ohňostroj

Noční květy spanilé kněžny

Scénář:

I. obraz Noční zahrada

Blikavá světýlka kreslí siluety stromů a keřů. Barevné gejzíry zahradních fontán skládají ohňovou stěnu tiché noci.

Magické obrazy z jisker květů otvírají velké plátno fantazie a emocí.

II. obraz Stříbrný vodopád

Tekoucí stříbrné šňůry ohňopádu půlí horizont zahrady. Modré a stříbrné rybky vyskakují až na oblohu.

Kytice hořících květů staví obraz malebné zahrady.

III. obraz Symfonie barevných světliček

Pískavé šroubovice začínají tanec ohnivých světel na plátně noční oblohy. Gejzíry barevných kytic přerůstají v tvarech a velikostech.

Rostou ohňové keře kouzelné kněžniny zahrady.  Závěrečný budquet končí velkolepou podívanou.

Hudba: 

G.F. HANDEL   - Jakob

F.X. Riichter   - 3. Sinfonie